Húsvét

Pályázat – Communitas Alapítvány, Könyvkiadási Szaktestület

Kedves Kollégák!

A Communitas Alapítvány Könyvkiadás Szaktestülete kiírta az idei könyvkiadási pályázatát. A Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó ebben az évben is vállalkozik pályázatok benyújtására és a támogatást nyert kiadványok megjelentetésére.

A Bolyai Társasághoz beküldendő pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a pontosan kitöltött pályázati űrlap (mellékelve, csak a kiadványra vonatkozó részeket kell kitölteni: római II., III. alpont sárgával jelölt szekciói, valamint a teljes 1. sz. melléklet!);
 • a kiadásra előkészített, megszerkesztett végleges kézirat elektronikusan;
 • elsőkönyves szerzők esetében 2 szaklektori vélemény a szakterület elismert képviselőitől, a véleményezők saját kezű aláírásával, az elérhetőségüket is feltüntetve.

A pályázatban való részvétel feltétele a 2019. évi BT tagsági díj befizetése.

A pályázatok benyújtása csakis erre a célra kiállított pályázati űrlapokon történhet, amelyeket megtalálnak a csatolmányban. Kérjük, a mellékelt űrlapon dolgozzanak!

A megadott feltételeket nem teljesítő pályázatok formailag hibásnak számítanak és nem képezik tartalmi elbírálás tárgyát.

A pályázati űrlapokat elektronikusan, a pályázatra benyújtandó kéziratokat ugyancsak elektronikus formátumban juttassák el a Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó e-mail címére: egyetemimuhely@gmail.com

A pályázat benyújtási határideje a Bolyai Társasághoz 2019. május 9. (csütörtök). Ezt követően beérkező pályázatokat ebben a pályázati körben nem áll módunkban figyelembe venni!

A Bolyai Társaság által benyújtható pályaművek száma legtöbb 12 lehet. Ha ennél több pályázat érkezik be, a Bolyai Társaság vezetősége dönt arról, hogy mely pályázatokra igényelnek támogatást a Communitastól.

A fentieken kívül kérjük, vegyék még figyelembe:

A Bolyai Társaság könyvkiadással kapcsolatos határozata értelmében pályázatra csak végleges, szerkesztett kéziratot lehet benyújtani, a szaklektori vélemények kíséretében. A támogatás elnyerése esetén kizárólag a nyomdai előmunkálatokra (korrektúra, tördelés) kerülhet sor!

A támogatott kiadványok megjelentetését csak az eredményhirdetést követően vállaljuk.

Bármilyen további kéréssel, kérdéssel forduljanak bizalommal a Bolyai Társaság irodavezetőjéhez:

Bilibók Renáta, Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie 1989, 116. sz., mobil: 0755684997

A sikeres együttműködés reményében tisztelettel,

Dr. Gábor Csilla, a BT elnöke

Dr. Veress Károly, a kiadó igazgatója

Pályázat – Communitas Alapítvány, Művelődési Szaktestület

Kedves Kollégák!

Megjelent a Communitas Alapítvány Művelődési Szaktestületének pályázati kiírása. A Bolyai Társaság a korábbi évekhez hasonlóan idén is vállalja a BBTE keretében működő magyar intézetek pályázatainak benyújtását a következő témakörökben:

 • a magyar kultúrával kapcsolatos versenyek, vetélkedők;
 • közösségfejlesztő tevékenységek;
 • művészettörténeti kutatások támogatása.

Kérjük Önöket, számoljanak azzal, hogy a Communitas szaktestülete valószínűleg leghamarabb májusban bírálja el a pályázatokat. Az eredményhirdetés előtt megvalósított programok költségtérítését, sajnos, nem áll módunkban garantálni.

Kérjük azokat a kollégákat, akik a pályázásban a Bolyai Társaság közreműködését igénylik, a szabályzat értelmében szíveskedjenek a 2019. évi tagsági díjat kifizetni!

A programmal kapcsolatos tudnivalók

A Bolyai Társaság vállalja a pályázatok továbbítását, az elszámolás benyújtását, azonban a pályázati űrlap programra vonatkozó részeinek kitöltése a szervezőkre hárul.

A pályázáshoz kérjük a mellékelt pályázati űrlapon sárgával kijelölt részeket kitölteni. Megkérjük, csakis elektronikusan, a jelen levélhez mellékelt pályázati űrlapon dolgozzanak:

A pályázatokat kérjük 2019. április 22. (hétfő), 15 óráig beküldeni a Bolyai Társaság e-mail címére: bolyaitarsasag@gmail.com. A késve érkező pályázatokat nem áll módunkban feldolgozni és továbbítani.

Az elszámolás szakmai részének (román és magyar nyelvű beszámoló, illetve csatolmányok), illetve a pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentációnak az összeállítása a szervezők felelőssége. A Bolyai Társaság az elszámoláshoz szükséges minden útmutatást és segítséget megad.

FIGYELEM! Amennyiben egy szervezet a támogatási összeget nem számolja el, vagy a program határidejét követő 30 napon belül nem indokolja meg írásban annak okát, a soron következő pályázati kiírásra beérkezett pályázatait a szaktestület nem részesíti támogatásban.

A program konkrét lebonyolítása ugyancsak a szervezők dolga.

A pályázható költségekkel kapcsolatos tudnivalók:

 • A Communitas Alapítvány nem nyújt anyagi támogatást honoráriumok és tiszteletdíjak kifizetésére, valamint személyes jellegű felszerelésekre, ruházatokra.
 • A Communitas Alapítvány elszámolási szabályzatának értelmében az étkezésre fordítandó összeg nem haladhatja meg az igényelt támogatás 25%-át.
 • A program lefutásától számított 30 napon belül a pályázónak kötelező elszámolnia a támogatás felhasználásáról.

Bármilyen további kéréssel, kérdéssel forduljanak bizalommal a Bolyai Társaság irodavezetőjéhez:

Bilibók Renáta

Bolyai Társaság

Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie 1989, 116. sz.

Mobil: 0755684997​

A sikeres együttműködés reményében tisztelettel,

Dr. Gábor Csilla, elnök

VBE – Pap Péter László: Az élővilág diverzitásának megőrzése és ennek szerepe az evolúciókutatásban

A Virtuális Bolyai Egyetem meghívottja, Pap Péter László Az élővilág diverzitásának megőrzése és ennek szerepe az evolúciókutatásban címmel tart előadást.

Helyszín: a BBTE Főépülete, Victor Marian terem
(II. emelet /208-as)
Időpont: 2019. 04. 16. (kedd), 18 óra

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Interdiszciplináris párbeszéd VIII. Periódusok és rendszerek

Periódusok és rendszerek

Interdiszciplináris párbeszéd VIII., konferenciafelhívás

2019. november 7–8.

Az ENSZ Közgyűlése és az UNESCO a 2019. évre meghirdette A Kémiai Elemek Periódusos Rendszerének Nemzetközi Évét abból az alkalomból, hogy Dmitrij Mengyelejev 1869-ben mutatta be az Orosz Kémiai Társaságnak a kémiai elemek periódusos rendszerét. Mengyelejev elsőként vette észre, hogy az elemeket növekvő atomtömeg szerint rendezve a táblázat a fizikai-kémiai tulajdonságok periodikusságát mutatja. A rendszer logikája alapján meg merte változtatni az akkoriban ismert 63 elem vélt sorrendjét, és üres helyeket is fenntartott a szerinte hiányzó elemeknek, amelyeknek megjósolta a tulajdonságait. Mengyelejev a hírnevét elsősorban az előrevetítéseinek köszönhette, amihez nem kevés bátorságra volt szükség. Az általa feltételezett elemek felét a kutatások mára már bizonyították. Korszakalkotó eredményei nemcsak oktatási szempontból figyelemreméltóak, hanem minőségi ugrást jelentettek a tudományos kutatásokban. Rendkívül fontos minden tudományágban az „elemi” tudás rendszerbe foglalása, a periodicitás vagy véletlenszerűség felismerése.

Az elemeket a szabályszerűség, az összemérhető tulajdonságok szervezik rendszerré, s e tulajdonságok adott szempontok alapján történő, körülhatárolható változása, alakulása periódusokba rendezi azokat. Szabályszerű rendeződést, egy állapot, jelenség vagy történés ismétlődő vagy azonosítható elven történő változásait találjuk bármely diszciplína metodológiai alapján, hiszen ezek adják a vizsgálhatóság, összevethetőség, kutathatóság szinkrón és diakrón dimenzióit. A történelem gazdasági, politikai, szociális stb. jellemzők által körülhatárolható időszakai ugyanúgy periódusok, mint az irodalom- vagy eszmetörténeti korszakok, az irodalom-, zene- és művészettörténetben ismert stílusirányzatok. A történetek narratívába szervezése rendszerezést, rendszerképzést feltételez – ezt teszi mind a történet-, mind az irodalom- és általában a tudománytörténetírás. Az önhasonló tulajdonságok szabályos ismétlődése teszi vizsgálhatóvá a fraktálokat. Számos, a természetben megfigyelhető jelenség rendelkezik térbeli vagy időbeli periodicitással, amely nagymértékben megkönnyíti ezen jelenségek rendszerezését és tanulmányozását. Rendszerekbe szerveződnek a kémiai elemek, rendekbe az élőlények. A társadalomkutatás rendszerszemléletnek nevezett megközelítése az egyént az őt körülvevő természetes környezetével együtt vizsgálja. A módszertani iskolák bármely tudományágban rendszerré szervezik a problémák megközelítésének párhuzamos útjait. Ugyanakkor a rendszerek határai, a periódusok szabályos (vagy éppen a szabályostól eltérő) ütemei teszik élővé a tudományos kutatást, mivel folyamatos újraértékelésre, újabb részegységek figyelembevétele által újrarendezésre hívják fel a kutatókat.

Idén a diszciplínák periódusainak, rendszereinek ismertetésére, a periodicitás és rendszerszerűség új megközelítési lehetőségeinek átgondolására hívjuk meg az érdeklődőket. A Babeș-Bolyai Tudományegyetem és a Bolyai Társaság a BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Karával és a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal együttműködve nyolcadik alkalommal szervezi meg nemzetközi interdiszciplináris konferenciáját Periódusok és rendszerek címmel, 2019. november 7–8-án, örvendetes módon a Magyar Tudomány Ünnepe keretében.

A szervezőbizottság a konferencia interdiszciplináris jellegéből adódóan arra kéri az előadókat, a felkészülés során legyenek tekintettel arra, hogy az előadások nem szakmabeliek számára is érthetőek és követhetőek legyenek.

Részvételi szándékát és előadásának munkacímét, kérjük, közölje június 1-jéig, a legfeljebb 500–600 betűs kivonatát pedig küldje el szeptember 1-ig a bolyaitarsasag@gmail.com email-címre!

A konferencia szervezőbizottsága fenntartja a jogot, hogy csak azokat az előadás-javaslatokat illessze a konferencia programjába, amelyek a beérkező kivonatok alapján a jelzett témakörhöz tartozónak bizonyulnak.

A konferencián elhangzott előadásokat önálló kötetben megjelentetjük. A részletes program összeállítása után a formai követelményeket megküldjük a résztvevőknek. A publikálásra előkészített szövegváltozatokat 2019. december 1-ig ugyancsak a fenti e-mail címre kérjük beküldeni.

A részletes programot további körleveleinkben ismertetjük.

A konferencia felhívása letölthető itt.

A közelgő együttműködés reményében sikeres munkálkodást kívánunk!

Kolozsvárt, 2019. március 25-én

A konferencia szervezőbizottsága:

Dr. Soós Anna, rektorhelyettes

Dr. Néda Zoltán, a KAB elnöke

Dr. Gábor Csilla, a Bolyai Társaság elnöke

Dr. Péter István

Dr. Borbély Sándor

Dr. Berszán Lídia

Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő

Dr. Veress Károly

Bilibók Renáta

Dr. Barabás Réka

Dr. Sógor Csilla

VBE – Vincze Hanna Orsolya: Digitális humaniórák

A Virtuális Bolyai Egyetem márciusi meghívottja, Vincze Hanna Orsolya Digitális humaniórák címmel tart előadást.

A digitális technológiák elterjedése a humántudományokat is átalakítja: a számítógépes rögzítési és feldolgozási lehetőségek az emberi kultúra, az emlékezet, a tudás rögzítésének és hozzáférhetővé tételének új, látványos eszközeit és felületeit teremtette meg. A digitalizáció új lehetőségei ugyanakkor új kérdéseket is felvetnek. Más-e a digitális szöveg vagy egy digitalizált forrás létmódja? Milyen új megismerési, megértési lehetőségeket hordoz egy virtuális gyűjtemény vagy egy digitalizált archívum? Másként értjük-e meg a digitális humaniórák eszközrendszerével és szűrőin keresztül a kultúrát, és a kultúra által önmagunkat?

Időpont: 2019. április 9. (kedd), 18 óra

Helyszín: BBTE, Bölcsészettudományi Kar (Horea u. 31. sz.), Popovici terem

Mentés másként pedagógia konferencia 2.

Könyvbemutató

A Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó Ráció Kiadóval közösen gondozott kiadványát, Berszán István Ritmikai dimenziók c. kötetét mutatja be.
A beszélgetést Selyem Zsuzsa moderálja.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Helyszín: BBTE, Bölcsészettudományi Kar (Horea u. 31. sz.), Popovici terem

Időpont: 2019. március 4. (hétfő), 18 óra

Támogassa a Bolyai Társaságot adója 2%-ával

Tisztelt Kollégák!
A jövedelemadó 2%-a átirányításának határideje 2019. március 15.
Fontos, hogy ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget, jövedelmünknek azt a részét olyan szervezethez irányítsuk, amelynek céljaival egyetértünk.

Aki jövedelemadója 2%-át a Bolyai Társaságnak ajánlja fel, ezt az összeget voltaképpen saját szakmai céljainak finanszírozására fordítja.

Amennyiben úgy dönt, hogy a Társaságot kívánja támogatni, kérjük, töltse ki a Bolyai Társaság adatait már tartalmazó űrlapot saját adataival, és mellékelje az adóbevallásához. Az űrlap letölthető innen: 2%BT.

Amennyiben igény van rá, az űrlapot eljuttatjuk kinyomtatva.

Köszönettel,


Dr. Gábor Csilla egyetemi tanár,
a Bolyai Társaság elnöke
2019. február 14.  

                                             

Szakmai beszámoló a 2018-as évről

A Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó, célkitűzéseinek megfelelően, illetve korábbi tevékenységünkkel összhangban saját rendezvényeket és a kolozsvári BBTE magyar intézeteinek rendezvényeit támogatta anyagilag és adminisztratív szempontból. Alapvető törekvésünk, hogy rendezvényeink kilépjenek a szűk egyetemi közegből, hogy a laikus érdeklődőket is megszólítsák, idén is megvalósult.

Rendezvényeink

2018-ban a Bolyai Társaság a Babeș-Bolyai Tudományegyetemmel közösen hat Virtuális Bolyai Egyetem-előadást szervezett meg. Meghívottaink voltak:

Tóth Zsombor: Börtön és írás ‒ börtönírás a kora újkorban (2018. március 6.)

Homa Ildikó: Pszicho-szóma vagy szomato-psziché? (2018. március 13.)

Szabó T. Attila: Festetics Imre és a genetika tudományának a megszületése: „A Természet Genetikai Törvényei” (1819) (2018. április 24.)

Ludányi Ágnes: Veszélyes vagy biztonságos 21. század?

Hadnagy József: Kapcsolataink összekötnek vagy elválasztanak? (2018. május 22.)

Fazakas Sándor: Kübernetika – egy elfelejtett teológiai tudomány aktualitása (2018. november 13.)

            Igyekeztünk, hogy előadóink képviseljék úgy a helyi (kolozsvári, erdélyi) tudományos szférát, mint a magyarországi kutatói és oktatói köröket.

 • A Bolyai Társaság 2018. október 20-án megszervezte az Interdiszciplináris párbeszéd-sorozat hetedik konferenciáját. Témául a következő fogalompárt választottuk: Fény és árnyék. Konferenciánkon 15 előadás hangzott el, plenáris előadóink Korondi Ágnes (Szent Lúcia, a „fény útja” a késő középkori magyarországi irodalomban) és Néda Zoltán (Az árnyékból kimért fénysebesség) voltak.
 • A Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó nyílt napot szervezett a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül, amelyen tudományos előadások vetítésére került sor:
 • Rendezvénytámogatás

A Bolyai Társaság idén is hozzájárult a BBTE magyar intézetei rendezvényeinek szervezéséhez, támogatásához.

 • Konferenciák:
  • Az első MentésMásként pedagógia konferenciát a BBTE BTK Láthatatlan Kollégiumával közösen szerveztük. Az előadások, műhelyek és kerekasztal-beszélgetések során az oktatási rendszert érintő általános kérdéseket (pedagógusképzés, gyermekszegénység, szociális hátrány, inklúzió, rasszizmus, abúzus) egy-egy gyakorlati támponton, tanítási tapasztalaton, bevált módszeren keresztül közelítették meg.
  • A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem-Filozófia Karának Magyar Történeti Intézete Kastélytúrát és gasztrovizsgát szervezett 2018. júniusában, amely során Marosvécsre, Görgényszentimrére, Gernyeszegre, Komlódra és Válaszútra látogattak.
 • Infrastrukturális fejlesztések:
  • 2018-ban jelentős pénzösszeget különítettünk el a BBTE magyar intézeteinek régen aktuális infrastrukturális fejlesztésére. A fejlesztés keretén belül asztali számítógépet vásároltunk a Magyar Történeti Intézet, valamint a Magyar Irodalomtudományi Intézet számára, egy-egy nyomtatót a Magyar Irodalomtudományi Intézetbe és a Református Tanárképző Intézetbe, a Zenepedagógiai Intézetnek gitárokat és kottatartó állványokat vettünk, a Szociális Munkásképző Intézetnek pedig egy laptopot rendeltünk.
  • A Bolyai Társaság saját infrastruktúráját is fejlesztette. Felújításokat hajtottunk végre az irodában (külső festés, padlószőnyeg cseréje), emellett új laptopot és fényképezőgépet is vásároltunk.
 • ETDK-különdíj:

2017-ben újraélesztettük az ETDK-n kiosztandó Bolyai Társaság-különdíjat. A BT vezető tanácsa 2018-ban immár második alkalommal jutalmazta egy ETDK-n résztvevő hallgató magas színvonalú, interdiszciplináris munkáját. A TDK-ra benyújtott dolgozatok címei és kivonatai alapján tematikailag megfelelő dolgozatokat válogattunk ki. A különdíj idei nyertese Magyari Mátyás volt. A díj összege egyenként 350 RON volt.

Könyvkiadás

2018 folyamán 9 saját kiadványt gondoztunk:

 • Tárkányi János: Vizuális kommunikáció
 • Roth Mária – Antal Imola – Dávid Kacsó Ágnes – László Bodrogi Éva: Bevezetés a gyermekvédelembe
 • Berszán István (szerk.): A reformáció aktualitásai
 • Bilibók Renáta – Borbély Sándor (szerk.): Mikro- és makrovilágok
 • Rüsz-Fogarasi Enikő (főszerk.): Erdélyi évszázadok III. Hagyomány és újítás a 21. századi könyvtárban
 • Veress Károly: A kultúra hermeneutikája
 • Veress Károly (szerk.): Az interkulturalitás és a posztkulturalitás határán. (Hagyománykritikai és aktuálfilozófiai vizsgálódások)
 • Birta-Székely Noémi (szerk.): Tanárok Vagyunk Akadémia. Olvasás – lélek – tanulás
 • Toth Szilárd: Kompetenciaorientált történelemtanítás

Társkiadóval megjelent kiadványaink:

 • Berszán István: Ritmikai dimenziók. Az irodalomtól a gyakorlásfizikáig.
 • Dövényi Zoltán – Ferkelt Balázs – Tonk Márton – Murádin János Kristóf (szerk.): Geopolitikai folyamatok és lehetséges hatásaik
 • Demeter M. Attila: Korunk politikai filozófíájaKarácsony