Gábor Csilla akadémiai székfoglaló előadása

Örömmel gratulálunk elnökünk, dr. Gábor Csilla akadémiai tagságához! Székfoglaló előadására december 16-án kerül sor az MTA székházában.

További eredményes munkát kívánunk neki, és köszönjük, hogy elnökként társaságunk javára tevékenykedik!

VBE – Olay Csaba A művészet a tömegtársadalom korában. A Frankfurti Iskola művészetkoncepciója

A Virtuális Bolyai Egyetem meghívottja, Olay Csaba A művészet a tömegtársadalom korában. A Frankfurti Iskola művészetkoncepciója címmel tart előadást.

A 20. század egyik döntő változása a tömegesedéshez köthető, amit már a század első felében érzékeltek olyan gondolkodók, mint Walter Benjamin, Hannah Arendt és Theodor W. Adorno. Az említett szerzők közös nevezője, hogy a művészet és kultúra jelenségét sajátosan új feltételek, a tömegtársadalom feltételei között próbálták újragondolni, kiindulva abból a belátásból, hogy a tömegesedés alapvető és fenyegető változásokat jelent a kultúrára nézve. Az előadás a tömegtársadalom kultúrájának fogalmát tárgyalja, elsősorban Adorno és Arendt elképzeléseit alapul véve. Adorno differenciált művészetfogalmat és éles kultúrkritikát fogalmaz meg, Arendt pedig fogalmi megoldást javasol arra, hogy a tömegkultúra és magaskultúra ellentétét ne egy kontinuum két szélső értékeként fogjuk fel. Csak látszólag van szó hasonló dolgokról, amelyek nem alkotnak egységes nemet: tulajdonképpen műalkotások és szórakoztatóipari képződmények különbségéről kell
beszélnünk.

Dr. Olay Csaba egyetemi tanár, ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék vezetője, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat főmunkatársa. Filozófiát, matematikát, fizikát tanult Budapesten, Liechtensteinben és Tübingenben. Doktori disszertációját Freiburgban védte meg. 2001 óta tanít az ELTE-én, vendégoktató volt Berlinben, Dijonban, Oldenburgban, Nagyváradon és Kolozsvárott. Fő kutatási területe: 19-20. századi kontinentális filozófia, egzisztencializmus, hermeneutika, politikai filozófia, Heidegger, Jaspers, Gadamer, Hannah Arendt, Frankfurti Iskola.

Időpont: 2019. december 3., 18-20 óra
Helyszín: BBTE főépület, I. emelet, Ștefănescu-Goangă Amfiteátrum (123-as terem)

VBE – Nagy Mihály Zoltán: (Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron lehallgatási jegyzőkönyveinek (1957–1960) tanúsága

A Virtuális Bolyai Egyetem novemberi meghívott előadója Nagy Mihály Zoltán.

Helyszín: BBTE, Római Katolikus Teológia Kar díszterme, Szentegyház (Iuliu Maniu) u. 5.

Időpont: 2019. november 19. (kedd), 18 óra

“A román államvédelmi hatóságok idejekorán felismerték, hogy a Márton Áron püspök irodájában elrejtett lehallgató készülék segítségével nyert információk a leghatékonyabb hírszerzési források. A megfigyelési dosszié 236 kötetből és több mint 78 ezer oldalból áll. A lehallgatási jegyzőkönyveken keresztül jobban megismerhetjük Márton Áron egyházpolitikai elképzeléseit, kapcsolati hálóját, az állammal szemben ellenállásra buzdító egyházfőt. Az előadásban a következő két kérdésre keressük a választ:

– lehet-e írni egyháztörténetet állambiztonsági források alapján?

– az egyházi vezetők milyen stratégiát alkalmaztak (együttműködés, túlélés, ellenállás) az állami egyházpolitikával szemben?”

Közgyűlési beszámoló

A Bolyai Társaság 2019. november 7-én tisztújító közgyűlést tartott. A közgyűlésen elhangzottak:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az elhangzott jelentéseket.

A tisztújító szavazáson a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jelöléseket, így megalakult a Bolyai Társaság vezetősége:

 • Dr. Gábor Csilla – elnök,
 • Dr. Péter István – alelnök
 • Dr. Borbély Sándor – titkár
 • Dr. Berszán Lídia – vezetőségi tag
 • Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő – alelnök
 • Dr. Veress Károly – vezetőségi tag

Örömmel köszöntjük a régi-új vezetőséget, munkájukhoz erőt, kedvet és kitartást kívánunk!

Meghívó a Bolyai Társaság tisztújító közgyűlésére

Tisztújító közgyűlést tart a Bolyai Társaság 2019. november 7-én, csütörtökön 17:30 órakor. Helyszín: Jókai /Napoca/ u., 11. sz., Ferdinand terem.

Napirendi pontok:

 • elnöki beszámoló
 • pénzügyi beszámoló
 • cenzori jelentés
 • különfélék
 • vezetőválasztás.

Az értekezlet nyilvános, szavazati joggal a Bolyai Társaság tagjai rendelkeznek. Az Alapszabályzat értelmében „A Bolyai Társaság tagja lehet bármely személy, aki egyetért ennek a társaságnak a célkitűzéseivel és működését támogatja. Ajánlatos, hogy azok, akik igénybe veszik a Társaság szolgáltatásait, belépjenek a tagjai sorába. (…) A Bolyai Társaság tagjai belépési nyilatkozatot vagy a tagsági minőségüket igazoló nyilatkozatot írnak alá és tagdíjat fizetnek.” A tagdíj éves összege 20 RON.

Kolozsvár, 2019. október 29.

Dr. Gábor Csilla egyetemi tanár,

a Bolyai Társaság elnöke

Interdiszciplináris párbeszéd VIII. Periódusok és rendszerek

CSÜTÖRTÖK, NOVEMBER 7.

(helyszín: Jókai /Napoca/ u., 11. sz., Ferdinand terem)

9–9:20 Megnyitó (Soós Anna, Gábor Csilla, Néda Zoltán)
Elnök: Néda Zoltán
9:20–9:50 Nagy László (BBTE, Kolozsvár): Az elemi részek periódusos rendszere
9:50–10:20 Soós Anna (BBTE, Kolozsvár): Periodikus véletlen vagy véletlen periódus
10:20–10:30 Vita

10:30–10:50 Szünet

Elnök: Sógor Csilla
10:50–11:40 Murányi Zoltán (Eszterházy Károly Főiskola, TTK, Eger): Kísérletes történelmi kalandozás a periódusos rendszer éve alkalmából
11:40–11:50 Vita

11:50–12:05 Szünet


Elnök: Rüsz-Fogarasi Enikő
12:05–12:25 Zabán Márta (BBTE, Kolozsvár): A kritikai vita mint sajátos rendszer a 19. század magyar irodalmában
12:25–12:55 Hatházi András (BBTE, Kolozsvár): Az ismétlésről, avagy mit próbál a színész, amikor ismétel?
12:55–13:15 Péter István (BBTE, Kolozsvár): A bukaresti magyarság életének és identitásának alakulása Koós Ferenc lelkész idejében
13:15–13:30 Vita

13:30–15:00 Ebédszünet

Elnök: Péter István
15:00–15:20 Veress Károly (BBTE, Kolozsvár): A rendszer a filozófiában
15:20–15:40 Berszán Lídia (BBTE, Kolozsvár): A szociális diagnózistól a radikális önmeghatározásig – Rendszerek és periódusok a segítő szakma fejlődéstörténetében
15:40–15:50 Vita

15:50–16:00 Szünet

Elnök: Farmati Anna
16:00–16:20 Vass Csongor (Hungarológiai Doktori Iskola, Kolozsvár): Baranyi Pál működési rendszere halotti prédikációi tükrében
16:20–16:40 André Ferenc (Hungarológiai Doktori Iskola, Kolozsvár): Élet a posztmodern után: a metamodernizmus
16:40–17:00 Erdei-Doloczki Csilla (Hungarológiai Doktori Iskola, Kolozsvár): A magyar áltárgyak rendszere
17:00–17:15 Vita

17:15–17:30 Szünet

17:30–18:30 Tisztújító közgyűlés

18:30–19:30 Állófogadás

PÉNTEK, NOVEMBER 8.

(helyszín: 125-ös terem, főépület, I. emelet)

Elnök: Tóth Zsombor
9:00–9:20 Lupescu Makó Mária (BBTE, Kolozsvár): A középkor színeváltozásai. Egy történeti periódus értékelése
9:20–9:40 Farmati Anna (BBTE, Kolozsvár): A »forgó esztendő« szerkesztőelvének változatai a kora újkori énekeskönyvekben
9:40–10:00 Gábor Csilla (BBTE, Kolozsvár): Lelki élet és rendszer. Kora újkori meditációs traktátusok példái
10:00–10:15 Vita

10:15–10:45 Kávészünet, reggeli

11:00–13:00 A KAB ünnepi rendezvénye az MTÜ alkalmából
Helyszín: BBTE Aula Magna terme
Előadás: 11.00-12.00 Albert Réka egyetemi tanár (Pennsylvania State University, USA): Interdiszciplináris rendszerbiológia

12.00-13.00 A KAB Tudományos Díjainak átadása”

Helyszín: 125-ös terem, főépület, I. emelet

Elnök: Gábor Csilla
13:10–14:00 Tóth Zsombor (MTA, Budapest): A korszak alakzatai és ellentmondásai: az ún. Hosszú Reformáció példája
14:00–14:10 Vita

14:10–14:25 Szünet

Elnök: Barabás Réka
14:25–14:45 Paizs Csaba (BBTE, Kolozsvár): Rendezetlennek tűnő biomakromolekulák rendezett periódusos rendszerei
14:45–15:05 Sógor Csilla (BBTE, Kolozsvár): Falikép vagy térkép? Variációk periódusos táblázatra!
15:05–15:15 Vita

15:15 –15:30 Összefoglalás, zárszó

15:30 Ebéd

18.00 A KAB ünnepi állófogadása, helyszín: Agapé vendéglő

Húsvét

Pályázat – Communitas Alapítvány, Könyvkiadási Szaktestület

Kedves Kollégák!

A Communitas Alapítvány Könyvkiadás Szaktestülete kiírta az idei könyvkiadási pályázatát. A Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó ebben az évben is vállalkozik pályázatok benyújtására és a támogatást nyert kiadványok megjelentetésére.

A Bolyai Társasághoz beküldendő pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a pontosan kitöltött pályázati űrlap (mellékelve, csak a kiadványra vonatkozó részeket kell kitölteni: római II., III. alpont sárgával jelölt szekciói, valamint a teljes 1. sz. melléklet!);
 • a kiadásra előkészített, megszerkesztett végleges kézirat elektronikusan;
 • elsőkönyves szerzők esetében 2 szaklektori vélemény a szakterület elismert képviselőitől, a véleményezők saját kezű aláírásával, az elérhetőségüket is feltüntetve.

A pályázatban való részvétel feltétele a 2019. évi BT tagsági díj befizetése.

A pályázatok benyújtása csakis erre a célra kiállított pályázati űrlapokon történhet, amelyeket megtalálnak a csatolmányban. Kérjük, a mellékelt űrlapon dolgozzanak!

A megadott feltételeket nem teljesítő pályázatok formailag hibásnak számítanak és nem képezik tartalmi elbírálás tárgyát.

A pályázati űrlapokat elektronikusan, a pályázatra benyújtandó kéziratokat ugyancsak elektronikus formátumban juttassák el a Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó e-mail címére: egyetemimuhely@gmail.com

A pályázat benyújtási határideje a Bolyai Társasághoz 2019. május 9. (csütörtök). Ezt követően beérkező pályázatokat ebben a pályázati körben nem áll módunkban figyelembe venni!

A Bolyai Társaság által benyújtható pályaművek száma legtöbb 12 lehet. Ha ennél több pályázat érkezik be, a Bolyai Társaság vezetősége dönt arról, hogy mely pályázatokra igényelnek támogatást a Communitastól.

A fentieken kívül kérjük, vegyék még figyelembe:

A Bolyai Társaság könyvkiadással kapcsolatos határozata értelmében pályázatra csak végleges, szerkesztett kéziratot lehet benyújtani, a szaklektori vélemények kíséretében. A támogatás elnyerése esetén kizárólag a nyomdai előmunkálatokra (korrektúra, tördelés) kerülhet sor!

A támogatott kiadványok megjelentetését csak az eredményhirdetést követően vállaljuk.

Bármilyen további kéréssel, kérdéssel forduljanak bizalommal a Bolyai Társaság irodavezetőjéhez:

Bilibók Renáta, Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie 1989, 116. sz., mobil: 0755684997

A sikeres együttműködés reményében tisztelettel,

Dr. Gábor Csilla, a BT elnöke

Dr. Veress Károly, a kiadó igazgatója

Pályázat – Communitas Alapítvány, Művelődési Szaktestület

Kedves Kollégák!

Megjelent a Communitas Alapítvány Művelődési Szaktestületének pályázati kiírása. A Bolyai Társaság a korábbi évekhez hasonlóan idén is vállalja a BBTE keretében működő magyar intézetek pályázatainak benyújtását a következő témakörökben:

 • a magyar kultúrával kapcsolatos versenyek, vetélkedők;
 • közösségfejlesztő tevékenységek;
 • művészettörténeti kutatások támogatása.

Kérjük Önöket, számoljanak azzal, hogy a Communitas szaktestülete valószínűleg leghamarabb májusban bírálja el a pályázatokat. Az eredményhirdetés előtt megvalósított programok költségtérítését, sajnos, nem áll módunkban garantálni.

Kérjük azokat a kollégákat, akik a pályázásban a Bolyai Társaság közreműködését igénylik, a szabályzat értelmében szíveskedjenek a 2019. évi tagsági díjat kifizetni!

A programmal kapcsolatos tudnivalók

A Bolyai Társaság vállalja a pályázatok továbbítását, az elszámolás benyújtását, azonban a pályázati űrlap programra vonatkozó részeinek kitöltése a szervezőkre hárul.

A pályázáshoz kérjük a mellékelt pályázati űrlapon sárgával kijelölt részeket kitölteni. Megkérjük, csakis elektronikusan, a jelen levélhez mellékelt pályázati űrlapon dolgozzanak:

A pályázatokat kérjük 2019. április 22. (hétfő), 15 óráig beküldeni a Bolyai Társaság e-mail címére: bolyaitarsasag@gmail.com. A késve érkező pályázatokat nem áll módunkban feldolgozni és továbbítani.

Az elszámolás szakmai részének (román és magyar nyelvű beszámoló, illetve csatolmányok), illetve a pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentációnak az összeállítása a szervezők felelőssége. A Bolyai Társaság az elszámoláshoz szükséges minden útmutatást és segítséget megad.

FIGYELEM! Amennyiben egy szervezet a támogatási összeget nem számolja el, vagy a program határidejét követő 30 napon belül nem indokolja meg írásban annak okát, a soron következő pályázati kiírásra beérkezett pályázatait a szaktestület nem részesíti támogatásban.

A program konkrét lebonyolítása ugyancsak a szervezők dolga.

A pályázható költségekkel kapcsolatos tudnivalók:

 • A Communitas Alapítvány nem nyújt anyagi támogatást honoráriumok és tiszteletdíjak kifizetésére, valamint személyes jellegű felszerelésekre, ruházatokra.
 • A Communitas Alapítvány elszámolási szabályzatának értelmében az étkezésre fordítandó összeg nem haladhatja meg az igényelt támogatás 25%-át.
 • A program lefutásától számított 30 napon belül a pályázónak kötelező elszámolnia a támogatás felhasználásáról.

Bármilyen további kéréssel, kérdéssel forduljanak bizalommal a Bolyai Társaság irodavezetőjéhez:

Bilibók Renáta

Bolyai Társaság

Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie 1989, 116. sz.

Mobil: 0755684997​

A sikeres együttműködés reményében tisztelettel,

Dr. Gábor Csilla, elnök

VBE – Pap Péter László: Az élővilág diverzitásának megőrzése és ennek szerepe az evolúciókutatásban

A Virtuális Bolyai Egyetem meghívottja, Pap Péter László Az élővilág diverzitásának megőrzése és ennek szerepe az evolúciókutatásban címmel tart előadást.

Helyszín: a BBTE Főépülete, Victor Marian terem
(II. emelet /208-as)
Időpont: 2019. 04. 16. (kedd), 18 óra

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!