Játék és tudomány – Interdiszciplináris konferencia

Kolozsvár, 2013. október 18-19.

1. körlevél

„PHAIDROSZ

Igazán szép játékokat emlegetsz, szemben a köznapival, Szókratész; annak játékát, aki gondolataiban tud gyönyörködni, az igazságosságról és a többi szép dologról elmélkedve.

SZÓKRATÉSZ

Valóban így van, kedves Phaidrosz; de még sokkal szebb, ha mindez komolyan történik; ha valaki jártas a dialektika művészetében, fogékony lélekre talál, s ebbe veti el és plántálja belátással a gondolatait, amelyek aztán tudnak is önmaguknak és plántálójuknak segítségére sietni…”

(Platón: Phaidrosz. In Összes művei II. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984. 276e‒277a).

 A Bolyai Társaság és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet a Babeș-Bolyai Tudományegyetem két háttérintézményeként rendszeresen befogadja és bonyolítja az egyetemünkön futó különféle tudományos programokkal kapcsolatos pályázatokat (kutatási projektek, konferenciaszervezés, szakmai publikációk). E sok szálon zajló háttértevékenység tapasztalatai arra ösztönöztek, hogy egyetem és háttérintézmény összefogásával keretet teremtsünk a magyar oktatók és kutatók között szükségessé váló tudományos párbeszédnek, információcserének. Ezt a célt szolgálta a 2012. május 4–5-én megrendezett, nagy érdeklődésnek örvendő Paradigma(váltás) és kommunikáció című interdiszciplináris konferencia. A folyamatot idén is folytatni kívánjuk egy újabb interdiszciplináris konferencia megszervezésével, Játék és tudomány címmel. Tavalyi kezdeményezésünket diákjaink fele is meg kívánjuk nyitni: alapképzős és mesteris hallgatókat valamint doktoranduszokat is várunk az előadók közé.

Úgy gondoljuk, hogy a játék témája az interdiszciplinaritás jegyében zajló párbeszédre kiváló lehetőséget kínál. A játék problémaköre egyaránt jelen van a matematikai, fizikai, biológiai, szociálpszichológiai, kulturális antropológiai, nyelvészeti, közgazdasági kutatásokban. A játék kérdésével a kortárs filozófiai gondolkodás főbb irányzatainak mindenike foglalkozik a fenomenológiától és az analitikus nyelvfilozófiától a filozófiai hermeneutikáig, a kognitív tudományokig és a dekonstrukcióig. De a kortárs művészetelméletek is számottevő érdeklődéssel fordulnak a művészeti tevékenységek különféle játék-tapasztalatainak a vizsgálatához. A játék kérdésköre iránti sokrétű érdeklődés nem véletlen; magának a játéknak a létmódjából következik. A játék ugyanis természeténél fogva középen áll a különféle tevékenységi területek, diszciplínák, kulturális régiók és tapasztalatok között. A játékszerűség, a játékosság, az ezzel járó természetesség, nyitottság, szabadság és kreativitás minden „komoly” tevékenység szerves velejárója. Ezek olyan adottságok, amelyek egyaránt lehetővé teszik a játék témájához a legkülönfélébb tudományterületekről érkező hozzászólásokat, és egyszersmind magának a tudományos kutatómunkának is egyfajta játékként való felfogását.

Mindezekre való tekintettel konferenciánk két átfogó, egymással termékeny kapcsolatban álló témakör vizsgálatára terjedhet ki: 1) A játék filozófiai, szaktudományos és művészeti szempontú megközelítése(i); 2) A tudományos kutatás, a művészeti alkotás, valamint az emberi (egyéni, közösségi, kulturális) interakciók játékszempontú megközelítései. Ezeken belül az egyes előadások kitérhetnek a játékkal kapcsolatos konkrét tapasztalatok és kutatások legkülönfélébb területeire (játékelméletek, játék és kommunikáció, játék és tanulás, játék és rítus, játék és piac, játék és színház, játék és virtualitás, játék és digitális világ, gyermekjátékok, szerepjátékok, játszmák, a játék mint terápia stb.).

A konferencia anyagából a későbbiekben kötetet kívánunk megjelentetni.

Kérjük, részvételi szándékát és előadásának címét közölje szeptember 1-ig, legfeljebb 1500 betűs kivonatát pedig küldje elszeptember 15-ig a bolyaitarsasag@gmail.com email-címre!

A részletes programot és a gyakorlati tudnivalókat további körleveleinkben ismertetjük.

A visszajelzést várják, jó pihenést és sikeres munkálkodást kívánnak a konferencia szervezőcsapata nevében:

dr. Gábor Csilla, a Bolyai Társaság elnöke, dr. Soós Anna, a BBTE rektorhelyettese, dr. Szabó Árpád Töhötöm, a KMEI elnöke

RendezvényekPermalink

Comments are closed.