Virtuális Bolyai Egyetem: Nemes Gáspár – Keszeg Vilmos: Az Alzheimerről. A homo narrans és a disznarratív agy

Az Alzheimerről. A homo narrans és a disznarratív agy
Beszélgetőtársak:
dr. Nemes Gáspár, Heidelbergi Egyetem, Network Aging Research , Alzheimer-kutató
dr. Keszeg Vilmos, BBTE, néprajzkutató

A történet használata, az események történetben való érzékelése és megjelenítése az ember egyik legősibb habitusa. A történet változatos funkciókat tölt be. Szerepe van a világ megértésében és értelmezésében, az identitás építésében és kifejezésében, a mindennapi és a művészi kommunikációban, ugyanakkor a másként elérhetetlen világokba (múlt, fikció, lokális életvilágok, privát szféra) enged betekintést. A történetmondásnak koronként, társadalmanként sajátos szokásai és szabályai vannak.
A két előadó beszélgetése a narratív tevékenység kulturális gyakorlatát, valamint a narratív kompetencia diszfunkcióit, deficitjeit szembesíti. A megközelítés tehát két szempontot érvényesít: az antropológia, a narratológia, valamint az orvostudomány, az agykutatás nézőpontját.

Időpont: 2018. május 8. (kedd), 18 óra

Helyszín: Jókai (Napoca) u., 11. sz. (Történeti Intézet), Ferdinand terem

Áldott húsvéti ünnepeket kíván a Bolyai Társaság vezetősége!

Virtuális Bolyai Egyetem – Szabó T. Attila (DSc.biol., BioDatLab, Balatonfüred): Festetics Imre és a genetika tudományának a megszületése: „A Természet Genetikai Törvényei” (1819)

A Virtuális Bolyai Egyetem áprilisi mehívottja, Szabó T. Attila (DSc.biol., BioDatLab, Balatonfüred) Festetics Imre és a genetika tudományának a megszületése: „A Természet Genetikai Törvényei” (1819) címmel tart előadást.

Pontosan 2018 áprilisában lesz 199 éves az a “Beltenyésztésről” (“Über Inzucht”) címmel közölt német nyelvű szakcikk, melyben Festetics Imre – legjobb tudásunk szerint a világon elsőként –kimondta, hogy a “Természet Genetikai Törvényei” egy új és önálló tudományterület törvényei. Mendel előtt 46 évvel megelőlegezte a mendeli törvények egy részét, és megállapította, hogy a “Természet Genetikai Törvényei” nem magyarázhatók a véren keresztüli öröklődés korabeli elképzelésével. Azt is világosankimondta, hogy az öröklődést nem a külső környezet (nurture), hanem az élőlények belső folyamatai irányítják. Felismerte, hogy a genetikai törvények növényekre, állatokra és az emberre egyaránt érvényesek. Azt is hangsúlyozta, hogy megértésükhöz jól tervezett beltenyésztéses kísérletekre és matematikai módszerekre van szükség. Kimondva-kimondatlanul megsejtette az öröklődés, a kiválogatás (szelekció) és a fejlődés (evolúció) kapcsolatát is
Festetics Imre nem magános farkasként, hanem egy nagy tudományos vita részeseként, egy tudományos vita 61. (záró) közleményében arra a kérdésre adott előre mutató választ, hogy “Mi öröklődik és hogyan?” Az sem mellékes, hogy ez a válasz Mendel városában, Brünnben került közlésre, 3 évvel Mendel születése előtt egy európai olvasottságú tudományos folyóiratban. Nem kétséges tehát Festetics Imre (1764–1846) előfutára volt Gregor Mendelnek (1822–1884), és eredményeinek ismerete nélkül nem értelmezhetők helyesen a genetika tudományának a kiemelkedéséhez vezető folyamatok.
Festetics Imre felismerésének jelentőségét külön kiemeli, hogy eredményeit saját, Nyugat-Magyarországon végzett keresztezési kísérleteire alapozva egy korabeli juhnemesítő “kutatóhálózat” vezéregyéniségekét érte el. Az sem mellékes, hogy ezek az eredmények a Magyar Tudományos Akadémia alapításának a korában születtek és a felfedező – Festetics Imre – a magyar akadémiát megalapító Széchenyi Istvánnak nagybátyja volt.

További részletek az előadás Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/events/593127454384641/

Időpont: 2018. április 24. (kedd), 18 óra

Helyszín: BBTE Klubterme (E. de Martonne u. 1.)

 

Communitas Alapítvány – Pályázati felhívás könyvkiadásra

Kedves Kollégák!

 

A Communitas Alapítvány Könyvkiadás Szaktestülete kiírta az idei könyvkiadási pályázatát. A Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó ebben az évben is vállalkozik pályázatok benyújtására és a támogatást nyert kiadványok megjelentetésére.

A Bolyai Társasághoz beküldendő pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a pontosan kitöltött pályázati űrlap (mellékelve, csak a kiadványra vonatkozó részeket kell kitölteni: római II., III. alpont sárgával jelölt szekciói, valamint a teljes 1. sz. melléklet!);
 • a kiadásra előkészített, megszerkesztett végleges kézirat elektronikusan; 2018-tól kezdve a pályázathoz tartozó, kiadóilag megszerkesztett kéziratot nem kell kinyomtatva mellékelni!
 • 2 szaklektori vélemény a szakterület elismert képviselőitől, a véleményezők saját kezű aláírásával, az elérhetőségüket is feltüntetve.

A pályázatban való részvétel feltétele a 2018. évi BT tagsági díj befizetése.

A pályázatok benyújtása csakis erre a célra kiállított pályázati űrlapokon történhet, amelyeket megtalálnak a csatolmányban. Kérjük, a mellékelt űrlapon dolgozzanak!

A megadott feltételeket nem teljesítő pályázatok formailag hibásnak számítanak és nem képezik tartalmi elbírálás tárgyát.

A pályázati űrlapokat elektronikusan, a pályázatra benyújtandó kéziratokat ugyancsak elektronikus formátumban (CD-n, DVD-n) juttassák el a Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó e-mail címére: egyetemimuhely@gmail.com

A pályázat benyújtási határideje a Bolyai Társasághoz 2018. április 20. Ezt követően beérkező pályázatokat ebben a pályázati körben nem áll módunkban figyelembe venni!

A Bolyai Társaság által benyújtható pályaművek száma legtöbb 12 lehet. Ha ennél több pályázat érkezik be, a Bolyai Társaság vezetősége dönt arról, hogy mely pályázatokra igényelnek támogatást a Communitastól.

A fentieken kívül kérjük, vegyék még figyelembe:

 • A Bolyai Társaság könyvkiadással kapcsolatos határozata értelmében pályázatra csak végleges, szerkesztett kéziratot lehet benyújtani, a szaklektori vélemények kíséretében. A támogatás elnyerése esetén kizárólag a nyomdai előmunkálatokra (korrektúra, tördelés) kerülhet sor!
 • A támogatott kiadványok megjelentetését csak az eredményhirdetést követően vállaljuk.

Bármilyen további kéréssel, kérdéssel forduljanak bizalommal a Bolyai Társaság irodavezetőjéhez:

Bilibók Renáta, Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie 1989, 116. sz., mobil: 0755684997​

 

A sikeres együttműködés reményében tisztelettel,

Dr. Gábor Csilla, a BT elnöke

Dr. Veress Károly, a kiadó igazgatója

FRISSÍTVE! Kéziratok leadási határideje – 2018

Kedves Kollégák, tisztelt Szerzők!

A Bolyai Társaság és az Egyetemi Műhely Kiadó vezetősége ‒ az előző évek könyvkiadási tapasztalatai és a 2018. jan. 27-i határozata alapján ‒ az érdekeltek szíves tudomására hozza, hogy idén a Bolyai Társaság csak azoknak a kéziratoknak a pályáztatását vállalja a kiadási támogatás elnyerése, illetve az Egyetemi Műhely Kiadónál való megjelentetése céljából, amelyek az alább felsorolt pályázati és kiadási feltételeknek eleget tesznek, és legkésőbb 2018. május 31-ig, illetve az ennél korábbi dátumon megjelent pályázati felhívás aktuális határidejéig[1] megérkeznek a Bolyai Társaság irodájába:

 1. Végleges formára hozott, teljes és egységesen szerkesztett kézirat (a szerkesztő megnevezésével), word és pdf formátumban;
 2. A kézirat szükséges tartozékai: a szerző vagy más szakember által írt előszó; a név- és tárgymutató összeállításához szükséges címszavak; román és angol nyelvű kivonatok és kulcsszavak; tartalomjegyzék; rövid ismertető a szerző szakmai tevékenységéről;
 3. Legalább egy szaklektori vélemény a szakterület elismert képviselőjétől.

A május 31-i, illetve a kijelölt beérkezési határidő után a kéziratokon csak kisebb módosításokra, kiegészítésekre lesz lehetőség, a kiadó munkatársaival egyeztetett időrendben; nagyobb terjedelmű, strukturális módosítások nem lehetségesek, illetve, amennyiben mégis szükségesek, a kézirat kiadása áttolódhat a következő évi kiadási tervbe.

A jelzett időpont előtt lezáruló pályázati határidők esetében csak azokat a kéziratokat pályáztatjuk, amelyeknek a szerzői írásbeli nyilatkozatban vállalják, hogy a munkát május 31-ig, de legkésőbb a pályázat elbírálásáig befejezik. Ennek hiányában az elnyert támogatást más kiadványok megjelentetésére fordítjuk.

A május 31., illetve a kijelölt beérkezési határidő után beérkezett kész, szerkesztett kéziratok kiadására a következő évi kiadási tervben kerülhet sor, vagy pedig a kiadási tevékenység újraütemezése útján, amennyiben átirányíthatókká válnak a feltételeket időközben nem teljesítő kiadványokra nyert támogatások, illetve ha a szerző maga szerez más forrásokból támogatást.

A kéziratok szerkesztése során kérjük, legyenek tekintettel az EMK sorozatainak szerkesztési szabályzataira. Ezek elérhetőek a kiadó honlapján.

A Bolyai Társaság a szerzőkkel (a közös tanulmánykötetek és konferenciakötetek esetében a kötetek szerkesztőivel) a kéziratok beérkezésekor kiadási előszerződést köt.

FIGYELEM! A Bolyai Társaság Vezetőségének határozata értelmében amennyiben a pályázatra benyújtott, támogatást nyert kézirat a szerző mulasztása miatt nem kerülhet kiadásra, s így a pályázati támogatás elvesz, a szerző kéziratainak pályáztatását és kiadását az Egyetemi Műhely Kiadó a soron következő 3 évben nem vállalja!

A felsoroltak tiszteletben tartását a pályázati előírások és határidők betartása, a kéziratok nyomdai előkészítésének az optimális ütemezése, a nyomdai munkálatok évvégi tehermenetesítése, és nem utolsó sorban a kiadói tevékenység minőségének a biztosítása egyaránt megköveteli.

Szíves megértésüket köszönjük!

Kolozsvár, 2108. március 19.

Veress Károly, az EMK igazgatója

Gábor Csilla, a BT elnöke

[1] Kérjük, minden esetben vegyék figyelembe a Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó által közzétett pályázati felhívásokban kitűzött határidőket!

VBE – Homa Ildikó: Pszicho-szóma vagy szomato-psziché?

A második félév második VBE-előadója, Homa Ildikó Pszicho-szóma vagy szomato-psziché? Embodiment: az érzelmek „megtestesülése” a nyelvben. címmel tart előadást.

“Az előadásomban arra keresek választ, hogy milyen módon próbáljuk szavakba önteni az érzelmeinket. A pszichoszomatika azt mutatja meg, hogy miként befolyásolják a testünket az érzelmeink, mit mond a testünk a lelkünkről. A testünk elárulja a lelkünket. De a lelkünk (vagy a nyelvünk) el tudja-e árulni a testünket? A kognitív nyelvészet metaforaelmélete felvázolja az utat a testtől a lélekig. A szenzomotoros tapasztalatok képezik a verbális kifejezéseink alapját. Érzelmeink tehát egyféleképpen meg vannak testesülve. Nem léteznek érzelmek testi implikációk nélkül. Nemcsaka forrás (test), de a cél (lélek) is testesülve van (embodied).”

Időpont: 2018. március 13. (kedd), 18 óra

Helyszín: BBTE, Római Katolikus Teológia Kar díszterme, Szentegyház (Iuliu Maniu) u. 5.

 

 

Pályázati felhívás 2018 – Communitas Alapítvány, Művelődési Szaktestület

Kedves Kollégák!

Megjelent a Communitas Alapítvány Művelődési Szaktestületének pályázati kiírása.[1] A Bolyai Társaság a korábbi évekhez hasonlóan idén is vállalja a BBTE keretében működő magyar intézetek pályázatainak benyújtását a következő témakörökben:

 • a magyar kultúrával kapcsolatos versenyek, vetélkedők;
 • közösségfejlesztő tevékenységek;
 • művészettörténeti kutatások támogatása.

Kérjük Önöket, számoljanak azzal, hogy a Communitas szaktestülete valószínűleg májusig bírálja el a pályázatokat. Az eredményhirdetés előtt megvalósított programok költségtérítését, sajnos, nem áll módunkban garantálni.

Kérjük azokat a kollégákat, akik a pályázásban a Bolyai Társaság közreműködését igénylik, a szabályzat értelmében szíveskedjenek a 2018. évi tagsági díjat kifizetni!

 1. A programmal kapcsolatos tudnivalók
 • A Bolyai Társaság vállalja a pályázatok továbbítását, az elszámolás benyújtását, azonban a pályázati űrlap programra vonatkozó részeinek kitöltése a szervezőkre hárul.
 • A pályázáshoz kérjük a mellékelt pályázati űrlapon sárgával kijelölt részeket kitölteni. Megkérjük, csakis elektronikusan, a jelen levélhez mellékelt pályázati űrlapon dolgozzanak!
 • A pályázatokat kérjük 2018. március 12. (hétfő), 15 óráig beküldeni a Bolyai Társaság e-mail címére: bolyaitarsasag@gmail.com. A késve érkező pályázatokat nem áll módunkban feldolgozni és továbbítani.
 • Az elszámolás szakmai részének (román és magyar nyelvű beszámoló, illetve csatolmányok), illetve a pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentációnak az összeállítása a szervezők felelőssége. A Bolyai Társaság az elszámoláshoz szükséges minden útmutatást és segítséget megad.

FIGYELEM! Amennyiben egy szervezet a támogatási összeget nem számolja el, vagy a program határidejét követő 30 napon belül nem indokolja meg írásban annak okát, a soron következő pályázati kiírásra beérkezett pályázatait a szaktestület nem részesíti támogatásban.

 • A program konkrét lebonyolítása ugyancsak a szervezők dolga.
 1. A pályázható költségekkel kapcsolatos tudnivalók:
 • A Communitas Alapítvány nem nyújt anyagi támogatást honoráriumok és tiszteletdíjak kifizetésére, valamint személyes jellegű felszerelésekre, ruházatokra.
 • A Communitas Alapítvány elszámolási szabályzatának értelmében az étkezésre fordítandó összeg nem haladhatja meg az igényelt támogatás 25%-át.
 • A program lefutásától számított 30 napon belül a pályázónak kötelező elszámolnia a támogatás felhasználásáról.

Bármilyen további kéréssel, kérdéssel forduljanak bizalommal a Bolyai Társaság irodavezetőjéhez:

Bilibók Renáta

Bolyai Társaság

Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie 1989, 116. sz.

Mobil: 0755684997​

 

A sikeres együttműködés reményében tisztelettel,

Dr. Gábor Csilla, elnök

 

[1] http://communitas.ro/main/palyazas/current/0-0-0/Palyazati-felhivas-muvelodesi-tevekenyseg-tamogatasara-2018-egesz-eves

VBE – Tóth Zsombor: Börtön és írás ‒ börtönírás a kora újkorban

A második félév első meghívott előadója, Tóth Zsombor (MTA BTK ITI) Börtön és írás ‒ börtönírás a kora újkorban. A börtöntapasztalat történeti antropológiai kontextusairól címmel tart előadást.

Börtön és írás ‒ börtönírás a kora újkorban. A börtöntapasztalat történeti antropológiai kontextusairól.

A börtönirodalom a nemzetközi kutatásban részint azt a világirodalminak is nevezhető korpuszt jelöli, amely Boethiustól indítható és Primo Leviig, valamint sok más 20. századi börtön- és lágertapasztalatot megjelenítő szövegig tart, illetve magát az irodalom- és társadalomtörténeti kutatást is, amely a fogság- és börtöntapasztalat és diskurzusainak vizsgálatát célozza meg. Előadásom, fókuszában a kora újkori magyar hagyománnyal, arra tesz kísérletet, hogy a „magyar börtönirodalom” lehetséges korpuszát rajzolja meg, továbbá a börtöntapasztalat és íráshasználat írásantropológiai és eszmetörténeti kontextuális összefüggéseit vázolja fel. A kora újkori fogságban keletkezett szövegek kulturális és történeti referenciáinak vizsgálata ugyanis lehetővé teszi a börtöntapasztalat mellett a száműzetés, vagyis az exilium, illetve a köréje felépülő kora újkori migrációs kultúra sajátosságainak az újszerű értelmezését is.

Időpont: 2018. március 6. (kedd), 18 óra

Helyszín: BBTE, Bölcsészettudományi Kar (Horea u. 31.), Brassai terem

Bethlen Gábor Alap – központi pályázat 2018

Kedves Kollégák!

 A Bethlen Gábor Alap kiírta idei, A magyar kultúráért és oktatásért című központi pályázatát. A Bolyai Társaság idén is vállalja a pályázatok összegyűjtését és benyújtását.

Kérjük azokat a kollégákat, akik a pályázásban a Bolyai Társaság közreműködését igénylik, a szabályzat értelmében szíveskedjenek legalább a 2017. évi tagsági díjat kifizetni!

 Pályázatot lehet benyújtani a következő témákban:

 1. I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása
 • a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok támogatása, különös tekintettel a szórványprogramokra
 • magyar nyelvű köznevelési (oktatási-nevelési) programok támogatása, különös tekintettel az általános iskolák felső tagozatosainak programjaira a tehetséggondozás, a személyiségfejlesztés, az ismeretterjesztés és tudomány, az intézményen kívüli közösségszervezés és pályaválasztás témaköreiben
 • magyar nyelvű szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok támogatása

EBBEN A PÁLYÁZATI TÉMÁBAN RENDEZVÉNYENKÉNT MAXIMUM 150.000, INTÉZETENKÉNT (AMENNYIBEN TÖBB RENDEZVÉNNYEL PÁLYÁZNAK) MAXIMUM 300.000 FT KÖLTSÉGVETÉSŰ PÁLYÁZATOKAT FOGADUNK EL! TUDOMÁNYOS KUTATÁSOKRA SZINTÉN 300.000 FT PÁLYÁZHATÓ INTÉZMÉNYENKÉNT![1] 

 1. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás
 • szakmai kiadványok támogatása
 • honlap létrehozása és fejlesztése
 • dokumentum- és kisjátékfilm-készítés

EBBEN A PÁLYÁZATI TÉMÁBAN KÖTETENKÉNT MAXIMUM 150.000 FT PÁLYÁZHATÓ.

 FONTOS! A Bolyai Társaság és az Egyetemi Műhely Kiadó vezetősége az érdekeltek szíves tudomására hozza, hogy a Bolyai Társaság csak azoknak a kéziratoknak a pályáztatását vállalja a kiadási támogatás elnyerése, illetve az Egyetemi Műhely Kiadónál való megjelentetése céljából, amelyek az alább felsorolt pályázati és kiadási feltételeknek eleget tesznek, és legkésőbb március 25-ig beérkeznek a Bolyai Társaság irodájába:

 1. Végleges formára hozott, teljes és egységesen szerkesztett kézirat (a szerkesztő megnevezésével), word és pdf formátumban, valamint 1 nyomtatott példányban

A március 25-i beérkezési határidő után a kéziratokon csak kisebb módosításokra, kiegészítésekre lesz lehetőség, a kiadó munkatársaival egyeztetett időrendben; nagyobb terjedelmű, strukturális módosítások nem lehetségesek, illetve, amennyiben mégis szükségesek, a kézirat kiadása áttolódhat a következő évi kiadási tervbe.

A jelzett időpont előtt lezáruló pályázati határidők esetében csak azokat a kéziratokat pályáztatjuk, amelyeknek a szerzői írásbeli nyilatkozatban vállalják, hogy a munkát március 25-ig, de legkésőbb a pályázat elbírálásáig befejezik. Ennek hiányában az elnyert támogatást más kiadványok megjelentetésére fordítjuk.

A március 25. után beérkezett kész, szerkesztett kéziratok kiadására a következő évi kiadási tervben kerülhet sor, vagy pedig a kiadási tevékenység újraütemezése útján, amennyiben átirányíthatókká válnak a feltételeket időközben nem teljesítő kiadványokra nyert támogatások, illetve ha a szerző maga szerez más forrásokból támogatást.

A Bolyai Társaság a megnyert összeg függvényében fogja elosztani a támogatást a programok között!

 Támogatható kiadások (részletesen a dokumentum végén található táblázatban):

 • Az I., és a II. pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszközbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai).

Nem támogatható kiadások:

 • egyéb személyi juttatások (napidíj, étkezési- és internetutalvány, prémium, végkielégítés, stb.)
 • ingatlan- és gépjárművásárlás,
 • telekadó, ingatlanadó, gépjárműadó.

Figyelem! Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra. A programok beküldői felelősséget vállalnak, hogy a program más pályázó által nem kerül be a regionális pályázatra is!

A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész biztosítását, de amennyiben rendelkezik a pályázó a program megvalósításához saját forrással, úgy ezt szükséges megjelölnie.

Határidők:

Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.

Benyújtási határidő a Bolyai Társasághoz: 2017. december 13.

Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. december 31-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania A

A pályázatok benyújtásához szükséges:

– a Bolyai Társaság tagsági díjának kifizetését igazoló nyugta/bankszámlakivonat.[2]

– a program részletes leírása: mi a címe, miben áll, miért fontos, kiket érint közvetlenül és közvetve, a megvalósítás helyszínei, várható eredmények. A felsorolt pontokat tárgyilagosan kell érinteni, a felsorolt adatok legyenek reálisak, megvalósíthatóak;

– a program ütemterve;

– a program költségvetése: kérjük, a költségekhez reális indoklást fűzzenek. Kérjük, a betervezett tételeket ellenőrizzék a dokumentum végén található táblázatban;

– a programfelelős személyes adatai.

 A PROGRAMOK KOORDINÁTORAI MINDEN ESETBEN VÁLLALJÁK A FELELŐSSÉGET A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT, LEBONYOLÍTÁSÁÉRT, ELSZÁMOLÁSÁÉRT A BOLYAI TÁRSASÁG FELÉ.

Ha kérdésük van, vagy további információra van szükségük, forduljanak bizalommal a Társaság irodavezetőjéhez, Bilibók Renátához!​ ​

Bolyai Társaság

Kolozsvár/Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116

Tel.: 0264591582​

Mobil: 0755684997​

Kolozsvár, 2017. november 23.                                                                    Dr. Gábor Csilla, a BT elnöke

Bilibók Renáta, irodavezető

[1] FONTOS! A tudományos kutatásokra szánt 300.000 Ft csak úgy kerülhet kiosztásra, ha a kutatócsoport a projekt végén vállalja egy kiadvány szerkesztését a program lefutása alatt. Ez nagyjából 150.000 Ft/kiadvány.

[2] A tagsági díj összege 20 RON/év. Kifizethető személyesen, a Bolyai Társaság székházában, illetve banki utalással. Egyesületünk adatai:

Megnevezés: Societatea Bolyai

Cím: 400604 Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116, jud. Cluj

Adószám: 4525526

Bankszámlaszám: RO80BRDE130SV07821451300

Bank: BRD Cluj
Amennyiben bankon keresztül történik a kifizetés, kérjük, megjegyzésként írják be: „cotizaţie membru”.

Posted in Hírek, Pályázatok

Betegség miatt elmarad Szabó T. Attila VBE-előadása

Tisztelt Érdeklődők! Sajnálattal közöljük, hogy Szabó T. Attila november 21-re tervezett VBE-előadása betegség miatt ELMARAD. Nem véglegesen azonban: az előadást 2018 áprilisára tervezzük újra. A részletekkel időben jelentkezünk. Megértésüket köszönjük!