Konferenciafelhívás: Mikro- és makrovilágok. Interdiszciplináris párbeszéd VI.

Mikro- és makrovilágok

Interdiszciplináris párbeszéd VI., konferenciafelhívás

 

„A parányi események, az egyéni tettek aprólékos rekonstrukciója éppen azért fontos, hogy feltáruljanak előttünk a rendszerek bonyolult következetlenségei, melyek réseiben és hézagaiban az emberi szubjektivitás, maga a szabad akarat nyilvánul meg.” (Giovanni Levi: On Microhistory. Ford. Gyáni Gábor)

2015. április 18-án Mi és a többiek – Wir und die Anderen címmel nyitott kiállítást a Tatai Német Nemzetiségi Múzeum.[1] A kiállítás, elsősorban az emberi gondolkodás rendszerező jellegére alapozva, a kultúrák egyes szegmenseit dobozokban állítja ki, azonban a dobozok ugyanabban a kontextusban: a múzeum terében jelennek meg. A szisztematizáló gondolkodás a világ, de elsősorban a tudomány különböző aspektusait rendszerekben látja. Mégis, a világ, s ezen belül a tudomány nem tekinthető elszigetelt rendszerek halmazának („Akár egy halom hasított fa…” József Attila). Amint Giovanni Levi is felveti: a makrovilág a mikrovilágok összességéből, kölcsönhatásaiból, együttes és önálló működéseiből áll össze, a mikrorendszerek pedig nem létezhetnek az egésztől függetlenül. Az univerzális jegyei a partikuláris nézőpontok keresztmetszetén ragadhatók meg.

Mikro- és makrovilágok viszonya: kölcsönhatásai, különbségei minden diszciplína területén kérdezésre sarkallnak. A globális, emberi kultúra a maga elvontságában alig megragadható, viszont tovább bontható, és kisebb-nagyobb földrajzi területek, társadalmi rétegek, szociális csoportok, lokális és individuális kultúrák közös jegyeiként rajzolódhat ki. És fordítva: az egyén tudatosan vagy tudattalanul olyan kultúra keretében működik, amelyet talán soha nem verbalizál, viszont önkéntelenül soha nem szakad el tőle. A történelmi mesternarratíva egyéni elbeszélésekben árnyalódik. Egyetemes etikai problémák és felhívások számos helyi és egyéni, kulturális, szociális, gazdasági stb. szűrőn keresztül dekantálódnak az egyénben. Az egzakt tudományok évtizedeken és fényéveken átívelő folyamatokat modelleznek az átláthatóság, beláthatóság érdekében.

A mikro- és makrovilágok közötti átjárás módszertani váltást is feltételez. A szemlélő-elemző lépték- és arányváltásra kényszerül, hogy ne csupán a mennyiségi és méretbeli, hanem a minőségi változásokat is érdemi vizsgálatnak vethesse alá, hiszen a mikrorendszer nem csupán „ugyanaz kicsiben”: a két világ bonyolult kölcsönhatása nem írható le pusztán tükrözésként, leképezésként, sokkal inkább szemlélhető norma és egyéni applikáció hangsúlyozottan kétirányú viszonyaként.

Javasolt kérdések, témakörök:

 • Mennyiben egyeznek meg vagy különböznek a megismerés módszerei mikro- és makrorendszerekben?
 • Milyen minőségi és mennyiségi különbségek vagy azonosságok vannak a mikro- és makrorendszerekben lejátszódó folyamatok között?
 • Hogyan befolyásolják a makroszkopikus rendszerek állapotát, viselkedését az őket alkotó mikroszkopikus építőelemekben lejátszódó folyamatok?
 • Milyen különbségek vannak a makro- (kozmikus) és mikro- (atomi, szubatomi) rendszerek leírására használatos törvények között?
 • Mennyire különböznek vagy egyeznek a megfigyelt folyamatok mikro- es makrokörnyezetben? Hogyan befolyásolhatók a folyamatok makroszkopikus jellemzői mikroszkopikus beavatkozások révén?
 • Hogyan befolyásolják az élőlények mint makroszkopikus rendszerek viselkedését, állapotát a mikroorganizmusokkal való kölcsönhatás?
 • Hogyan azonosítható rendszerek állapota, viselkedése és a bennük lejátszódó mikroszkopikus (pl. sejten belüli) folyamatok közötti ok-okozati kapcsolat?
 • Hogyan befolyásolják a makrorendszerek (pl. országok) egyensúlyát a mikrorendszerekben (kis közösségekben) lejátszódó folyamatok?
 • Kontrollálhatók-e a makrorendszerek a mikrorendszerekben lejátszódó folyamatok befolyásolásával?
 • Milyen zenei töredékek, idézetek találhatók nagy zeneszerzők műveiben?
 • Hogyan jelenik meg, hogyan követhető partikuláris nézőpontok pluralitása (mikrotörténelem) a normatív (mainstream) történetírásban?
 • Hogyan csapódnak le az individuumok szintjén egyetemes etikai imperatívuszok, univerzáliák?
 • Milyen módszerek szükségesek a szinkrón és diakrón változások tanulságainak, követkeményeinek értelmezésében?

A Bolyai Társaság a BBTE-el együttműködve ebben az évben is alkalmat teremt a párbeszédre egy újabb nemzetközi interdiszciplináris konferencia megszervezésével, Mikro- és makrovilágok címmel, október 20-21-én. A szervezőbizottság a konferencia interdiszciplináris jellegéből adódóan arra kéri az előadókat, a felkészülés során legyenek tekintettel arra, hogy az előadások nem szakmabeliek számára is érthetőek és követhetőek legyenek.

Részvételi szándékát és előadásának munkacímét, kérjük, közölje június 15-ig, a legfeljebb 500–600 betűs kivonatát pedig küldje el szeptember 4-ig a bolyaitarsasag@gmail.com email-címre!

A konferencia szervezőbizottsága fenntartja a jogot, hogy csak azokat az előadás-javaslatokat illessze a konferencia programjába, amelyek a beérkező kivonatok alapján a jelzett témakörhöz tartozónak bizonyulnak.

A konferencián elhangzott előadásokat önálló kötetben megjelentetjük. A részletes program összeállítása után a formai követelményeket megküldjük a résztvevőknek. A publikálásra előkészített szövegváltozatokat 2017. december 1-ig ugyancsak a fenti e-mail címre kérjük beküldeni.

A részletes programot további körleveleinkben ismertetjük.

 

A közelgő együttműködés reményében sikeres munkálkodást kívánunk!

 

Kolozsvár, 2017. március

A konferencia szervezőbizottsága:

Dr. Gábor Csilla, a Bolyai Társaság elnöke

Dr. Soós Anna, a BBTE rektorhelyettese

Dr. Péter István

Dr. Borbély Sándor

Dr. Berszán Lídia

Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő

Dr. Veress Károly

Bilibók Renáta

[1] Foster Hannah: Dobozba zárt vélemény – a skatulyázás kényszere. 2015. 06. 12. http://magyarmuzeumok.hu/kiallitas/2544_dobozba_zart_velemeny_%E2%80%93_a_skatulyazas_kenyszere Leolvasva: 2017. 03. 10.

Virtuális Bolyai Egyetem – Fodor Pál: Zrínyi és Szulejmán – mítosz és valóság

1566-ban világtörténelmi jelentőségű események zajlottak Szigetvár falain belül és kívül. A Zrínyi Miklós vezette védők a végsőkig kitartottak az ötvenezer fős ostromló török sereggel szemben, és ezzel óriási szolgálatot tettek Európának. Miért indult ismét Magyarországra Szulejmán? Miért vállalta a biztos vereség tudatában a vár védelmét Zrínyi? Mi történt az ostrom utolsó napjaiban a szultáni sátorban és a várban? Miért és miként tartották titokban a török táborban a szultán halálát? Hol épült fel Szulejmán síremléke a későbbiekben? Miért merült ez feledésbe, és miként sikerült megtalálni a sírkápolna és a mellette kialakult zarándokváros főbb épületeinek maradványait? Mit jelent Zrínyi és Szigetvár a magyar és Szülejmán a török nemzeti tudat számára? Ezekről a kérdésekről lesz szó Fodor Pál „Zrínyi és Szulejmán – mítosz és valóság” című előadásában.

Időpont: 2017. április 4. (kedd), 18 óra

Helyszín: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Főépülete (Farkas/M. Kogălniceanu u. 1. sz.), Aula Magna

Communitas Alapítvány – Pályázati felhívás művelődési tevékenység támogatására

Kedves Kollégák!

Megjelent a Communitas Alapítvány Művelődési Szaktestületének pályázati kiírása.[1] A Bolyai Társaság a korábbi évekhez hasonlóan idén is vállalja a BBTE keretében működő magyar intézetek pályázatainak benyújtását a következő témakörökben:

 • a magyar kultúrával kapcsolatos versenyek, vetélkedők;
 • közösségfejlesztő tevékenységek;
 • művészettörténeti kutatások támogatása;

Kérjük Önöket, számoljanak azzal, hogy a Communitas szaktestülete a pályázatokat 2017. május 5-én bírálja el. Az eredményhirdetés előtt megvalósított programok költségtérítését, sajnos, nem áll módunkban garantálni.

 1. A programmal kapcsolatos tudnivalók 
 • A Bolyai Társaság vállalja a pályázatok továbbítását, az elszámolás benyújtását, azonban a pályázati űrlap programra vonatkozó részeinek kitöltése a szervezőkre hárul.
 • A pályázáshoz kérjük a mellékelt pályázati űrlapon sárgával kijelölt részeket kitölteni. Megkérjük, csakis elektronikusan, a jelen levélhez mellékelt pályázati űrlapon dolgozzanak!
 • A pályázatokat kérjük 2017. április 3. (hétfő), 15 óráig beküldeni a Bolyai Társaság e-mail címére: bolyaitarsasag@gmail.com. A késve érkező pályázatokat nem áll módunkban feldolgozni és továbbítani.
 • Az elszámolás szakmai részének (román és magyar nyelvű beszámoló, illetve csatolmányok), illetve a pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentáció összeállítása a szervezők felelőssége. A Bolyai Társaság az elszámoláshoz szükséges minden útmutatást és segítséget megadja.
 • A program konkrét lebonyolítása ugyancsak a szervezők dolga.
 1. A pályázható költségekkel kapcsolatos tudnivalók: 
 • A Communitas Alapítvány nem nyújt anyagi támogatást honoráriumok és tiszteletdíjak kifizetésére, valamint személyes jellegű felszerelésekre, ruházatokra.
 • A Communitas Alapítvány elszámolási szabályzatának értelmében az étkezésre fordítandó összeg nem haladhatja meg az igényelt támogatás 25%-át.
 • A program lefutásától számított 30 napon belül a pályázónak kötelező elszámolnia a támogatás felhasználásáról.

Bármilyen további kéréssel, kérdéssel forduljanak bizalommal a Bolyai Társaság irodavezetőjéhez:

Bilibók Renáta

Bolyai Társaság

Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie 1989, 116. sz.

Mobil: 0755684997​

 

A sikeres együttműködés reményében tisztelettel,

Dr. Gábor Csilla, elnök

 

[1] http://communitas.ro/main/palyazas/current/0-0-0/Palyazati-felhivas-muvelodesi-tevekenyseg-tamogatasara-9

Tagged , , , , ,

Virtuális Bolyai Egyetem – Balázs Mihály (Szegedi Tudományegyetem) Európa élvonalában és/ vagy a szokásos megkésettségben

A márciusi VBE meghívottja, Balázs Mihály (Szegedi Tudományegyetem) Európa élvonalában és/ vagy a szokásos megkésettségben címmel tart előadást.

Bár a reformáció emlékévének még csak a kezdetén vagyunk, kirajzolódni látszanak a magyarországi és erdélyi megnyilatkozások fő tendenciái. Az előadás első része azt mutatja be, hogyan viszonyulnak ezek a külföldi, főleg németországi megközelítésekhez. A figyelem középpontjában természetesen az áll, helyet kapnak-e a szélesebb közönséget is célba vevő kiadványokban, s ha igen, milyet a kelet-közép-európai, s ezen belül az erdélyi reformáció fejleményei. Ezt követően az erdélyi kibontakozás néhány sajátosságával érzékelteti, hogy markánsabb jelenlétünk az európai fejlemények árnyaltabb megítéléséhez is hozzájárulhatna. Szó esik az ennek elérését megnehezítő akadályokról is.

Időpont: 2017. 03. 21. (kedd), 18 óra
Helyszín: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Főépülete (Farkas/M. Kogălniceanu u. 1. sz.), Victor Marian terem (II. emelet)

Támogassa a Bolyai Társaságot adója 2 százalékával!

Tisztelt Kollégák!

Idén, 2017-ben is rendelkezhetnek a jövedelemadójuk 2%-áról. Lehetőségük van ezt az összeget olyan szervezet felé irányítani, amelynek céljaival egyetértenek, amelynek tevékenységét hasznosnak látják és értékelik.

A Bolyai Társaság 1990 óta működik a Babeș-Bolyai Tudományegyetem háttérintézményeként Kolozsváron. A Társaság központi feladata, hogy az egyetem aktivitását mintegy kiegészítve olyan tevékenységeket szervezzen, amelyek tartalmilag a tudományos tevékenység profiljához igazodnak, emellett olyan felületeket fed le, amelyeken hiányosságok mutatkoznak, illetve ahol az intézményes keretek nem biztosítanak megfelelő lehetőséget. A Társaság a romániai magyar nyelvű egyetemi szintű oktatás minőségének javításához kíván – lehetőségeihez mérten – hozzájárulni: pályázatokat bonyolít, a különféle egyetemi karokon és tanszékeken folytatott kutatási programokat, szakmai gyakorlatokat fogad be, konferenciák és vendégtanár-programok szervezését segíti, kiadója révén publikációs lehetőségeket biztosít a kutatói és oktatói közösség számára.

Kiemelt tevékenységeink:

 • 2011-ben partnerszervezőként tevékeny részt vállaltunk a Kolozsvárott megrendezett Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előkészítésében, lebonyolításában. Az Egyetemi Műhely Kiadó vállalta az ott elhangzott nyelv- és irodalomtudományi előadások konferenciakötetekben való megjelentetését. Az anyagot a szerkesztők (szekciószervezők) közreműködésével hét kötetbe rendeztük, egységes sorozattá alakítva azt. A köteteknek a róluk készült recenziók alapján jó a hazai és nemzetközi visszhangja, négy közülük már a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) oldalán is elérhető.
 • május 4–5-én hagyományteremtő szándékkal szerveztük meg a Paradigma(váltás) és kommunikáció című interdiszciplináris konferenciát, amellyel a magyar oktatók és kutatók között megvalósuló tudományos párbeszédre és kapcsolatépítésre kívántunk fórumot és keretet biztosítani. Azóta évente megszervezzük a rendezvényt, idén immár hatodik alkalommal.
 • 2016-ben, a Reformáció Emlékéve alkalmából szervezett REFO500 programsorozathoz 4 konferenciával csatlakoztunk, 2017-ben további 3 konferenciát tervezünk a rendezvénysorozat égisze alatt.
 • 2013 márciusától a Babeş-Bolyai Tudományegyetemmel együttműködve újraindítottuk a Bolyai Társaság korábban több évadot megélt rendezvénysorozatát, a Virtuális Bolyai Egyetem Kezdetben átlagosan kéthavonta, utóbb havonta–hathetente sikerült megszerveznünk az előadásokat, amelyek megtartására neves hazai és külföldi szakembereket kértünk fel minél több tudományterületről. Vendégünk volt Monok István, Romsics Ignác, Benkő Elek, Bagdy Emőke, valamint Soós Anna, Markó Bálint, Hatházi András, Keszeg Vilmos, Angi István és még sokan mások. Előadásaik számos érdeklődőt vonzottak az egyetem falai közé.
 • A Bolyai Társaság saját kiadója, az Egyetemi Műhely Kiadó egyetemi jegyzeteket és tankönyveket, konferencia- és tanulmányköteteket, doktori disszertációkat jelentet meg. 2011 óta az EMK mintegy 130 saját kiadvány gondozását végezte el, ugyanakkor hazai és magyarországi társkiadókkal is együttműködtünk. 2015-ben sikerült két angol nyelvű kiadványt is tető alá hozni, s ezzel a hazai műhelyekben keletkezett tudományos eredményeket nemzetközi szinten is hozzáférhetővé tenni. A kiadó jónéhány kiadványából ma már nem áll rendelkezésre szabad példány, néhány cím „vendégként” jelenik meg a Magyar Elektronikus Könyvtár illetve a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének elektronikus honlapján. A több éves munka eredményeként 2011-ben a román felsőoktatási tudományos tanács (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior) akkreditálta a kiadót, ami által ez hatékonyan hozzájárulhat az itt publikáló szerzők tudományos előmeneteléhez.

A Bolyai Társaság akkor tudja vállallásait teljesíteni, ha mindehhez rendelkezik megfelelő anyagi lehetőségekkel. Az anyagi hátteret igyekszünk pályázatokból és a befizetett szimbolikus összegű tagdíjakból biztosítani, ezek az összegek azonban nem tudnak minden szükségletet fedezni. Aki jövedelemadója 2%-át a Bolyai Társaságnak ajánlja fel, ezt az összeget voltaképpen saját szakmai céljainak finanszírozására fordítja.

Amennyiben úgy dönt, hogy a Társaságot kívánja támogatni, kérjük, töltse ki a Bolyai Társaság adatait már tartalmazó űrlapot saját adataival, és mellékelje az adóbevallásához.  A 230-as űrlap letölthető innen.[*]

 

Köszönettel,

Dr. Gábor Csilla egyetemi tanár,

a Bolyai Társaság elnöke

 

Kolozsvárott, 2017. február

[*] A nyomtatvány elektronikusan kitölthető. Aláírni nyomtatás után kell a Semnătura contribuabil pontnál. A SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA feliratú szövegdoboz rajta fog maradni a kinyomtatott változaton is, de ez csak az elektronikusan benyújtott űrlapra érvényes. Nyomtatás után, kérjük, juttassa el az űrlapot postán vagy személyesen a lakhelye adóhivatalához vagy a Bolyai Társasághoz, hogy továbbítsuk az illetékeseknek.

Kiadásra szánt kéziratok leadási határideje 2017

Kedves Kollégák, tisztelt Szerzők!

A Bolyai Társaság és az Egyetemi Műhely Kiadó vezetősége ‒ az előző évek könyvkiadási tapasztalatai és a 2017. jan. 17-i határozata alapján ‒ az érdekeltek szíves tudomására hozza, hogy az idei évtől kezdődően a Bolyai Társaság csak azoknak a kéziratoknak a pályáztatását vállalja a kiadási támogatás elnyerése, illetve az Egyetemi Műhely Kiadónál való megjelentetése céljából, amelyek az alább felsorolt pályázati és kiadási feltételeknek eleget tesznek, és legkésőbb március 25-ig megérkeznek a Bolyai Társaság irodájába:

 1. Végleges formára hozott, teljes és egységesen szerkesztett kézirat (a szerkesztő megnevezésével), word és pdf formátumban, valamint 1 nyomtatott példányban;
 2. A kézirat szükséges tartozékai: a szerző vagy más szakember által írt előszó; a név- és tárgymutató összeállításához szükséges címszavak; román és angol nyelvű kivonatok és kulcsszavak; tartalomjegyzék; rövid ismertető a szerző szakmai tevékenységéről;
 3. Legalább egy szaklektori vélemény a szakterület elismert képviselőjétől.

A március 25-i beérkezési határidő után a kéziratokon csak kisebb módosításokra, kiegészítésekre lesz lehetőség, a kiadó munkatársaival egyeztetett időrendben; nagyobb terjedelmű, strukturális módosítások nem lehetségesek, illetve, amennyiben mégis szükségesek, a kézirat kiadása áttolódhat a következő évi kiadási tervbe.

A jelzett időpont előtt lezáruló pályázati határidők esetében csak azokat a kéziratokat pályáztatjuk, amelyeknek a szerzői írásbeli nyilatkozatban vállalják, hogy a munkát március 25-ig, de legkésőbb a pályázat elbírálásáig befejezik. Ennek hiányában az elnyert támogatást más kiadványok megjelentetésére fordítjuk.

A március 25. után beérkezett kész, szerkesztett kéziratok kiadására a következő évi kiadási tervben kerülhet sor, vagy pedig a kiadási tevékenység újraütemezése útján, amennyiben átirányíthatókká válnak a feltételeket időközben nem teljesítő kiadványokra nyert támogatások, illetve ha a szerző maga szerez más forrásokból támogatást.

A kéziratok szerkesztése során kérjük, legyenek tekintettel az EMK sorozatainak szerkesztési szabályzataira. Ezek elérhetőek a kiadó honlapján.

A Bolyai Társaság a szerzőkkel (a közös tanulmánykötetek és konferenciakötetek esetében a kötetek szerkesztőivel) a kéziratok beérkezésekor kiadási előszerződést köt.

A felsoroltak tiszteletben tartását a pályázati előírások és határidők betartása, a kéziratok nyomdai előkészítésének az optimális ütemezése, a nyomdai munkálatok évvégi tehermenetesítése, és nem utolsó sorban a kiadói tevékenység minőségének a biztosítása egyaránt megköveteli.

Szíves megértésüket köszönjük!

 

Veress Károly, az EMK igazgatója

Gábor Csilla, a BT elnöke

Bethlen Gábor Alap – központi pályázat 2017

Kedves Kollégák!

 A Bethlen Gábor Alap kiírta idei, A magyar kultúráért és oktatásért című központi pályázatát. A Bolyai Társaság idén is vállalja a pályázatok összegyűjtését és benyújtását.

Kérjük azokat a kollégákat, akik a pályázásban a Bolyai Társaság közreműködését igénylik, a szabályzat értelmében szíveskedjenek a 2017. évi tagsági díjat kifizetni!

Pályázatot lehet benyújtani a következő témákban:

 1. I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása
 • a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok támogatása, különös tekintettel a szórványprogramokra
 • magyar nyelvű köznevelési (oktatási-nevelési) programok támogatása, különös tekintettel az általános iskolák felső tagozatosainak programjaira a tehetséggondozás, a személyiségfejlesztés, az ismeretterjesztés és tudomány, az intézményen kívüli közösségszervezés és pályaválasztás témaköreiben
 • magyar nyelvű szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok támogatása

EBBEN A PÁLYÁZATI TÉMÁBAN RENDEZVÉNYENKÉNT MAXIMUM 150.000, INTÉZETENKÉNT (AMENNYIBEN TÖBB RENDEZVÉNNYEL PÁLYÁZNAK) MAXIMUM 300.000 FT KÖLTSÉGVETÉSŰ PÁLYÁZATOKAT FOGADUNK EL! TUDOMÁNYOS KUTATÁSOKRA SZINTÉN 300.000 FT PÁLYÁZHATÓ INTÉZMÉNYENKÉNT! FONTOS! A tudományos kutatásokra szánt 300.000 Ft csak úgy kerülhet kiosztásra, ha a kutatócsoport a projekt végén vállalja egy kiadvány szerkesztését a program lefutása alatt. Ez nagyjából 150.000 Ft/kiadvány. 

 1. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás
 • szakmai kiadványok támogatása
 • honlap létrehozása és fejlesztése
 • dokumentum- és kisjátékfilm-készítés

EBBEN A PÁLYÁZATI TÉMÁBAN KÖTETENKÉNT MAXIMUM 150.000 FT PÁLYÁZHATÓ.

AZ EGYETEMI MŰHELY KIADÓ MINIMUM 80%-BAN KÉSZ KÉZIRATOKAT FOGAD EL PÁLYÁZÁSRA, SZERZŐNKÉNT EGYET, AMENNYIBEN A SZERZŐ CSATOLJA A LEKTORI VÉLEMÉNYEZÉST IS, VALAMINT VÁLLALJA EGY SZAKMAI SZERKESZTŐ BEVONÁSÁT!

FONTOS! A Bolyai Társaság és az Egyetemi Műhely Kiadó vezetősége ‒ a 2017. jan. 17-i határozata alapján ‒ az érdekeltek szíves tudomására hozza, hogy az idei évtől kezdődően a Bolyai Társaság csak azoknak a kéziratoknak a pályáztatását vállalja a kiadási támogatás elnyerése, illetve az Egyetemi Műhely Kiadónál való megjelentetése céljából, amelyek az alább felsorolt pályázati és kiadási feltételeknek eleget tesznek, és legkésőbb március 25-ig beérkeznek a Bolyai Társaság irodájába: végleges formára hozott, teljes és egységesen szerkesztett kézirat (a szerkesztő megnevezésével), word és pdf formátumban, valamint 1 nyomtatott példányban

A március 25-i beérkezési határidő után a kéziratokon csak kisebb módosításokra, kiegészítésekre lesz lehetőség, a kiadó munkatársaival egyeztetett időrendben; nagyobb terjedelmű, strukturális módosítások nem lehetségesek, illetve, amennyiben mégis szükségesek, a kézirat kiadása áttolódhat a következő évi kiadási tervbe.

A jelzett időpont előtt lezáruló pályázati határidők esetében csak azokat a kéziratokat pályáztatjuk, amelyeknek a szerzői írásbeli nyilatkozatban vállalják, hogy a munkát március 25-ig, de legkésőbb a pályázat elbírálásáig befejezik. Ennek hiányában az elnyert támogatást más kiadványok megjelentetésére fordítjuk.

A március 25. után beérkezett kész, szerkesztett kéziratok kiadására a következő évi kiadási tervben kerülhet sor, vagy pedig a kiadási tevékenység újraütemezése útján, amennyiben átirányíthatókká válnak a feltételeket időközben nem teljesítő kiadványokra nyert támogatások, illetve ha a szerző maga szerez más forrásokból támogatást

A Bolyai Társaság a megnyert összeg függvényében fogja elosztani a támogatást a programok között!

 Támogatható kiadások (részletesen a dokumentum végén található táblázatban):

 • Az I., és a II. pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszközbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai).

Nem támogatható kiadások:

 • egyéb személyi juttatások (napidíj, étkezési- és internetutalvány, prémium, végkielégítés, stb.)
 • ingatlan- és gépjárművásárlás,
 • telekadó, ingatlanadó, gépjárműadó .

 Figyelem! Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra. A programok beküldői felelősséget vállalnak, hogy a program más pályázó által nem kerül be a regionális pályázatra is!

A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész biztosítását, de amennyiben rendelkezik a pályázó a program megvalósításához saját forrással, úgy ezt szükséges megjelölnie.

Határidők:

Megvalósítási időszak: 2017. január 1. – 2017. december 31.

Benyújtási határidő: 2017. február 16. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2017. december 31-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.

A pályázatokat a Bolyai Társasághoz február 5-ig kell beküldeni, hogy összeálljon a teljes anyag!

 

A pályázatok benyújtásához szükséges:

– a Bolyai Társaság tagsági díjának kifizetését igazoló nyugta/bankszámlakivonat.

A tagsági díj összege 20 RON/év. Kifizethető személyesen, a Bolyai Társaság székházában, illetve banki utalással. Egyesületünk adatai:

Megnevezés: Societatea Bolyai

Cím: 400604 Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116, jud. Cluj

Adószám: 4525526

Bankszámlaszám: RO80BRDE130SV07821451300

Bank: BRD Cluj
Amennyiben bankon keresztül történik a kifizetés, kérjük, megjegyzésként írják be: „cotizaţie membru”.

– a program részletes leírása: mi a címe, miben áll, miért fontos, kiket érint közvetlenül és közvetve, a megvalósítás helyszínei, várható eredmények. A felsorolt pontokat tárgyilagosan kell érinteni, a felsorolt adatok legyenek reálisak, megvalósíthatóak;

– a program ütemterve;

– a program költségvetése: kérjük, a költségekhez reális indoklást fűzzenek. Kérjük, a betervezett tételeket ellenőrizzék a dokumentum végén található táblázatban;

– a programfelelős személyes adatai;

 A PROGRAMOK KOORDINÁTORAI MINDEN ESETBEN VÁLLALJÁK A FELELŐSSÉGET A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT, LEBONYOLÍTÁSÁÉRT, ELSZÁMOLÁSÁÉRT A BOLYAI TÁRSASÁG FELÉ.

 Ha kérdésük van, vagy további információra van szükségük, forduljanak bizalommal a Társaság irodavezetőjéhez, Bilibók Renátához!​ ​

Bolyai Társaság

Kolozsvár/Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116

Tel.: 0264591582​

Mobil: 0755684997​

Kolozsvár, 2017. január 23.                                                  Dr. Gábor Csilla, a BT elnöke

Bilibók Renáta, irodavezető

Interdiszciplináris párbeszéd V. Emlékezet és felejtés

Idén ötödik alkalommal kerül sor a BBTE és a Bolyai Társaság közös interdiszciplináris konferenciájára. Idei témánk: Emlékezet és felejtés.

 

 

PÉNTEK, 2016. október 21.

Helyszín: BBTE Klubterme (E. de Martonne u. 1.)

9:00–9:15 Megnyitó (Soós Anna, BBTE, tagozatvezető rektorhelyettes; Gábor Csilla, BBTE, a Bolyai Társaság elnöke)

9:15–9:35 Kovács Flóra (SZTE): Egy irodalmi mű kísérlete a képzőművészeti felejtés ellen (Marie Darrieussecq, Paula M. Becker)

9:35–9:55 Jankó-Szép Yvette (BBTE, Magyar Irodalomtudományi Intézet): Fordítva felejtett, felejtve fordított szövegek. Kortárs finn mítosz-újraírások fordításáról…

9:55–10:15 Kovács Barna (Sapientia EMTE): Emlékezet háló

10:15–10:35 Püsök Sarolta (BBTE, Református Tanárképző Kar): Emlékezet és felejtés mint megtartó erő

10:35–10:50 Vita

 

10:55–11:10 Szünet

 

11:10–12:00 Falus András (MTA, Semmelweis Egyetem): Genetikai, epigenetikai és populációs emlékezet egy biológus szemszögéből

12:00–12:20 Vita

 

12:20–12:40 Szabó Gábor (MTA BTK, Filozófiai intézet): Julian Barbour időtlen világa

12:40–13:00 Berszán István (BBTE, Magyar Irodalomtudományi Intézet): Belefeledkezés az emlékezésbe, avagy mire emlékszik egy táborhely

13:00–13:10 Vita

 

13:10–14:30 Ebédszünet

Helyszín: BBTE Főépülete (Farkas/M. Kogălniceanu u. 1. sz.), Tiberiu Popoviciu (V/1. sz.) terem

14:30–14:50 Farmati Anna (BBTE, Magyar Irodalomtudományi Intézet): A Feledés felhője – mint szöveg(nélküliség)?

14:50–15:10 Lupescu-Makó Mária (BBTE, Magyar Történeti Intézet): „Pro memoria perpetua.” Az emlékezés stratégiái a késő középkori Erdélyben

15:10–15:30 Vincze Eszter (BBTE, Hungarológiai Doktori Iskola): Emlékezet és felejtés Pázmány Péter nyelvhasználatára vonatkozóan a Kalauz XII. könyve alapján

15:30–15:50 Balázs Aletta (BBTE, Hungarológiai Doktori Iskola): Amire kép és szöveg együttesen emlékeztet Inczédi József Liliomok völgyében

15:50–16:05 Vita

 

16:05–16:20 Szünet

 

16:20–16:40 Tóth Szilárd (BBTE, Magyar Történeti Intézet): A magyarság XX. századi történelme az emlékezés és felejtés

16:40–17:00 Molnár Bodrogi Enikő (BBTE, Magyar Irodalomtudományi Intézet): Kollektív stigma és emlékezésterápia

17:00–17:20 Molnár-Kovács Zsolt (BBTE, Magyar Történeti Intézet): Kollektív emlékezet és tárgyi metaforák

17:20–17:40 Nagy Alpár (BBTE, Református Tanárképző Kar): Nemzeti traumák – lokális emlékezet

17:40–18:00 Varga P. Ildikó (BBTE, Magyar Irodalomtudományi Intézet): Marketingelt emlékezés és/vagy önmarketing Vikár Béla leveleiben

18:00–18:15 Vita

 

SZOMBAT, 2016. október 22.

Helyszín: BBTE Főépülete (Farkas/M. Kogălniceanu u. 1. sz.),
Tiberiu Popoviciu (V/1. sz.) terem

 

 

9:00–9:50 Keszeg Vilmos (BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet): Az emlékezés kultúrája: technikák, alakzatok

9:50–10:00 Vita

 

10:00–10:20 Jakab Albert Zsolt (BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, KJNT): A 19. századi emlékezéskultúra intézményei és alakzatai

10:20–10:40 Berszán Lídia, Zabolai Emőke (BBTE, Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet): Zene és emlékezés

10:40–11:00 Robu Judit (BBTE, Magyar Matematika és Informatika Intézet): Felejtenek-e a szociális hálók?

11:00–11:15 Vita

 

11:15–11:30 Szünet

 

11:30–11:50 Vajda András (Sapientia EMTE): Írás és emlékezet viszonya a parasztirattárak tükrében

11:50–12:10: Demeter-Volkán Júlia: Emlékeztetés és felejtetés a 17. század erdélyi református kegyességi irodalmában – Szatmárnémeti Mihály (1638-1689) emlékezést segítő és felejtést támogató eljárásai

12:10–12:30 Bilibók Renáta (BBTE, Hungarológiai Doktori Iskola): A napló – emlékezet és felejtés dialektikája

12:30–12:45 Vita

 

12:45–13:00 Szünet

 

13:00–13:20 Orbán Gyöngyi (BBTE, Magyar Irodalomtudományi Intézet): Mnémoszüné, Léthé, irodalomtanítás

13:20–13:40 Homa Ildikó (BBTE, Hungarológiai Doktori Iskola): Élet és halál, emlékezés és felejtés: a gyászfolyamat “tériesülése”

13:40–14:00 Veress Károly (BBTE, Magyar Filozófia Intézet): A felejtés démona

14:00–14:15 Vita

 

 

Virtuális Bolyai Egyetem – Gobesz Ferdinánd-Zsongor: Tésztahidak

A tanévnyitó Virtuális Bolyai Egyetem meghívottja Gobesz Ferdinánd-Zsongor, a kolozsvári Műszaki Egyetem munkatársa.

Tésztahidak
Talán meglepő látvány, amikor a spagettit szósz helyett ragasztóval tálalják. És miért lesz tálaláskor néma csend a teremben, hogy pár perc után üdvrivalgás meg kemény taps kövesse a szerteszálló spagettik reccsenését? Játékos foglalatosságnak tűnhet, de a tésztahídépítés komoly mérnöki folyamat, ha szakszerűen végzik. A kaland és a siker élménye, szakmai elismeréssel párosulva nagy vonzerőt gyakorol a fiatal mérnöki hallgatókra, szítva tudásszomjukat és ösztönözve kutatási hajlamukat, igazolva, hogy a játékon keresztüli oktatás a mérnöki képzésben is eredményesen alkalmazható.
A tésztahíd receptje: 10-20 tasak száraztészta, 7-8 csomag ragasztó, 1 drb. falap, 1 drb. 8-as szemescsavar anyával és alátéttel – mindez úgy, hogy a végtermék tömege ne haladja meg az 1 kg-ot. Egyéb hozzávalók: tudás, akarat, többszöri próbálkozás árán szerzett gyakorlati tapasztalat, nagyon sok türelem és némi szerencse.

Időpont: 2016. október 11. (kedd), 18 óra

Helyszín: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Főépülete (Farkas/M. Kogălniceanu u. 1. sz.), Victor Marian terem (II. emelet)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

vbe_tesztahidak-2

Könyvbemutató a Kolozsvári Magyar Napokon

A Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó 2015-ben megjelent kiadványait prezentálja a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül.
Legfrissebb kiadványaink közül bemutatjuk többek közt:
– Veress Károly (szerk.): Ritmus és ismétlés
– Orbán Gyöngyi – Borbély András – Serestély Zalán (szerk.): Az idő paradoxonai
– Fazakas Emese: A magyar igekötőrendszer változása a 15. századtól napjainkig hét térviszony szemantikai struktúrájának alapján
– Szilágyi Anna-Rózsika: Kora újkori hagiográfia: retorika és szenttörténetek
– Farmati Anna: Szeráfi kalandok
– Kónya Franciska: Tarnóczy István és a kora újkori meditációs irodalom
– Gábor Csilla: Laus et polemia. Magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban
– Keszeg Vilmos, Kerti József (szerk.): Szövegek, folyamatok, események

Helyszín: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Főépülete (Farkas/M. Kogălniceanu u. 1. sz.), Blaga terem

Időpont: 2016. augusztus 19. (péntek), 17 óra
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!